مقاله رشته حسابداری شماره 2 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران  34 صفحه 
استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2 ،صورت‌ جریان‌ وجوه نقد 34 صفحه 
استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 3 ، درآمد عملیاتی  19صفحه
استاندارد حسابدارى شماره 28، فعالیتهاى بیمه عمومى 41 صفحه
مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك  79 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**

در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید
آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 
قسمت اول: مقررات عمومى
ماده 1. تعاریف‏ 
(الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده. 
(ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى كارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار. 
(ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى كه براى هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزاران عنوان می‏شود. 
(د) "قیمت باز"، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به كارگزار واگذار مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد. 
(ه) "قیمت محدود"، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده، حداكثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است. 
(و) "قیمت معین"، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است. 
(ز) "قیمت مقطوع"، عبارت است از قیمت ثابتى كه كارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید. 
(ح) منظور از "سازمان"، در این آیین‏نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
ماده2. در صورتى كه كارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه كند، خود وى نمی‏تواند قیمتى كمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى كه به قیمت مقطوع براى فروش عرضه می‏گردد، به نخستین كارگزارى كه آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد. در صورتى كه قیمت‏هاى پیشنهاد شده، كمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، كارگزار فروشنده، پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدى ارائه می‏دهد.
 ماده 3 در صورتى كه چند تن از كارگزاران، در آن واحد، هر یك تعدادى از سهام یك شركت یا اوراق قرضه یا مشاركت از یك سرى را براى فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضاى خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتى كمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق كارگزار یا كارگزارانى كه آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت مییابد.
 ماده 4. در صورتى كه كارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نماید، و كارگزار خریدار، قیمتى را براى خرید اعلام كند و در صورتى كه كارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معامله‏هاى دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننماید كه در قیمت پیشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، كارگزار خریدار، متعهد است كه قیمت پیشنهادى خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت كارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریدارى نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادى جایز نیست.


******************

مقدمه‌
1  . اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق‌ جریانهای‌ وجوه نقد آتی‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ كمك‌ كند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط‌ بین‌ سودآوری‌ واحد تجاری‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ایجاد وجه نقد و درنتیجه‌ مشخص‌كننده‌ كیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران‌ و دیگر استفاده‌كنندگان‌ اطلاعات‌ مالی‌ اغلب‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ مدلهایی‌ را برای‌ ارزیابی‌ و مقایسه‌ ارزش‌ فعلی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ كار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ كنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابیهای‌ گذشته‌ مفید واقع‌ شود و رابطه‌ بین‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ و دریافتها و پرداختهای‌ آن‌ را نشان‌ دهد.
2  . ارزیابی‌ فرصتها و مخاطرات‌ فعالیت‌ تجاری‌ و وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ مستلزم‌ درك‌ ماهیت‌ فعالیت‌ تجاری‌ از جمله‌ نحوه‌ ایجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. ترازنامه‌، صورتهای‌ عملكرد مالی‌ و صورت‌ جریان‌ وجوه نقد تواماً اطلاعاتی‌ را در مورد وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و همچنین‌ نقدینگی‌، توانایی‌ بازپرداخت‌ بدهیها و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ فراهم‌ می‌آورند. بدین‌لحاظ‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد و اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ دیگر حائز اهمیت‌ است‌. 
 
3  . اگرچه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد اطلاعاتی‌ را درباره‌ جریانهای‌ وجه نقد واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ مالی‌ مورد گزارش‌ ارائه‌ می‌كند، لیكن‌ اطلاعات‌ مزبور جهت‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ آتی‌ وجـه نقـد كفایت‌ نمی‌كنـد. برخی‌ جریانهـای‌ وجـه نقـد ناشـی از معاملاتی‌ است‌ كـه‌ در دوره‌های‌ مالی‌ قبل‌ رخ‌ داده‌ و بعضاً انتظار می‌رود منجر به‌ جریانهای‌ وجه نقد دیگری‌ در یكی‌ از دوره‌های‌آتی‌ گردد. بدین‌ لحاظ‌ برای‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌، صورت‌ جریان‌ وجوه نقد معمولاً باید توأم‌ با صورتهای‌ عملكرد مالی‌ و ترازنامه‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.
4  . از آنجا كه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد تحت‌ تأثیر برخوردهای‌ متفاوت‌ حسابداری‌ درخصوص‌ معاملات‌ و رویدادهای‌ یكسان‌ در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ نیست‌، ارائـه‌ آن‌ قابلیت‌ مقایسه‌ جنبه‌ عملیاتی‌ عملكرد مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ را افزایش‌ می‌دهد.
5  . اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد در مقایسه‌ با صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌ دارای‌ مزایای‌ زیر است‌: 
الف.‌ صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌، ممكن‌ است‌ تغییرات‌ مرتبط‌ با نقدینگی‌ و تداوم‌ فعالیت‌ را پنهان‌ كند. برای‌ مثال‌، كاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ در وجه نقد موجود ممكن‌ است‌ به‌ خاطر افزایش‌ در موجودی‌ مواد و كالا یا بدهكاران‌ پنهان‌ بماند. بدین‌ ترتیب‌، واحدهای‌ تجاری‌ ممكن‌ است‌ علی‌رغم‌ گزارش‌ افزایش‌ در سرمایه‌ در گردش‌، دچار مشكل‌ نقدینگی‌ شوند. به‌گونه‌ای‌ مشابه‌، كاهش‌ در سرمایه‌ در گردش‌ لزوماً بیانگر كمبود نقدینگی‌ و خطر توقف‌ فعالیت‌ واحد تجاری‌ نیست‌.
ب ‌. كنترل‌ وجوه نقد، یك‌ ویژگی‌ معمول‌ فعالیت‌ تجاری‌ است‌ و یك‌ تكنیك‌ تخصصی‌ حسابداری‌ به‌ شمار نمی‌رود. بدین‌ لحاظ‌ جریان‌ وجوه نقد مفهومی‌ است‌ كه‌ در مقایسه‌ با تغییرات‌ در سرمایه‌ در گردش‌ از درك‌ و پذیرش‌ بیشتری‌ برخوردار است‌.
ج . در مدلهای‌ ارزیابی‌ واحدهای‌ تجاری‌، وجه نقد به عنوان‌ یك‌ داده‌ مستقیم‌ كاربرد دارد و لذا جریانهای‌ تاریخی‌ وجه نقد می‌تواند در این‌ گونه‌ موارد كه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ درگردش‌ فاقد كاربرد است‌، مورد استفاده‌ قرار گیرد.
د‌ . صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌ عمدتاً متكی‌ به‌ تفاوت‌ اقلام‌ دو ترازنامه‌ واحد تجاری‌ است‌ و درنتیجه‌ حاوی‌ اطلاعات‌ جدیدی‌ نیست‌ و تنها اطلاعات‌ موجود را با آرایش‌ متفاوتی‌ ارائه‌ می‌كند. صورت‌ جریان‌ وجوه نقد و یادداشتهای‌ توضیحی‌ مربوط‌ متضمن‌ اطلاعاتی‌ است‌ كه‌ در صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییرات‌ در سرمایه‌ در گردش‌ افشا نمی‌شود.
دامنه‌ كاربرد
6   . كلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ باید صورت‌ جریان‌ وجوه نقد را طبق‌ الزامات‌ مندرج‌ در این‌ استاندارد
 تهیه‌ و آن‌ را به عنوان‌ یك‌ صورت‌ مالی‌ مستقل‌ به‌ همراه‌ سایر صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ كنند.
7  . استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ نیازمند اطلاعاتی‌ در خصوص‌ چگونگی‌ ایجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاری‌ هستند. این‌ نیاز صرف‌ نظر از ماهیت‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ و تلقی‌ یا عدم‌ تلقی‌ وجه نقد به عنوان‌ محصول‌ واحد تجاری‌، وجود دارد، چرا كه‌ علی‌رغم‌ تفاوت‌ این‌ واحدها از لحاظ‌ فعالیتهای‌ اصلی‌ درآمد زا، نیاز آنها به‌ وجه نقد عمدتاً از دلایل‌ مشابهی‌ ناشی‌ می‌شود. به عبارت‌ دیگر واحدهای‌ تجاری‌ جهت‌ هدایت‌ عملیات‌، تسویه‌ تعهدات‌ و پرداخت‌ سود سهام‌ تماماً به‌ وجه نقد نیاز دارند.


*******************
13 . هرگاه‌ كالاها یا خدمات‌ در قبال‌ كالاها یا خدمات‌ دیگری‌ كه‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ و ارزش‌ مشابه‌ باشد مبادله‌ گردد، این‌ مبادله‌ به عنوان‌ معامله‌ای‌ درآمدزا تلقی‌ نمی‌شود. برای مثال‌ می‌توان‌ از مبادله‌ شیر توسط‌ دو شركت‌ تولیدكننده‌ محصولات‌ لبنی‌ جهت‌ تأمین‌ به‌ موقع‌ تقاضای‌ مشتریان‌ در حوزه‌ توزیع‌ محصولاتشان‌ اشاره‌ كرد. چنانچه‌ كالا یا خدمات‌ غیر مشابه‌ مبادلـه شود، این‌ مبادله‌ به عنوان‌ معامله‌ای‌ درآمدزا تلقی‌ می‌گردد. در این حالت‌ درآمد عملیاتی‌ به ارزش‌ منصفانه‌ كالاها یا خدمات‌ دریافتی‌ پس‌ از تعدیل‌ از بابت‌ سرك‌ نقدی‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود. هرگاه‌ ارزش‌ منصفانه‌ كالاها یا خدمات‌ دریافتی‌ را نتوان‌ به‌گونه‌ای‌ اتكاپذیر اندازه‌گیری‌ كرد، درآمد عملیاتی‌ به ارزش‌ منصفانه‌ كالاها یا خدمات‌ واگذار شده‌ پس‌ از تعدیل‌ از بابت‌ سرك‌ نقدی‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود.
تشخیص‌ معامله‌
14 . معیارهای‌ شناخت‌ مندرج‌ در این‌ استاندارد معمولاً به طور جداگانه‌ در مورد هر معامله‌ اعمال‌ می‌شود. با این حال‌، در برخی‌ شرایط‌، جهت‌ انعكاس‌ محتوای‌ معامله‌ لازم‌ است‌ معیارهای‌ شناخت‌ در مورد اجزای‌ قابل‌ تفكیك‌ یك‌ معامله‌ منفرد بكار گرفته‌ شود. برای مثال‌، هرگاه‌ قیمت‌ فروش‌ محصول‌ شامل‌ یك‌ مبلغ‌ قابل‌ تفكیك‌ جداگانه‌ درارتباط‌ با خدمات‌ بعدی‌ باشد، این‌ مبلغ‌ به‌ دوره‌های‌ آتی‌ منتقل‌ و به عنوان‌ درآمد عملیاتی‌ طی‌ دوره‌ اجرای‌ خدمات‌ مورد شناخت‌ قرار می‌گیرد. بالعكس‌، هرگاه‌ دو یا چند معامله‌ به‌گونه‌ای‌ به‌‌هم‌ پیوسته‌ باشد كه‌ اثر تجاری‌ آن‌ را نتوان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ كلیت‌ آن‌ درك‌ كرد، معیارهای‌ شناخت‌ در مورد آن‌ به طور یكجا اعمال‌ می‌شود. برای مثال‌، یك‌ واحد تجاری‌ ممكن‌ است‌ كالاهایی‌ را به‌ فروش‌ رساند و همزمان‌ قراردادی‌ جداگانه‌ برای‌ بازخرید همان‌ كالاها درآینده‌ منعقد كند. این‌ امر موجب‌ نفی‌ اثر محتوایی‌ معامله‌ فروش‌ می‌شود و لذا در چنین‌ حالتی‌ باید دو معامله‌ فروش‌ و بازخرید همان‌ كالا را یكجا شناسایی‌ كرد.
فروش‌ كالا
15  . درآمد عملیاتی‌ حاصل‌  از فروش‌ كالا باید زمانی‌ شناسایی‌ شود كه‌ كلیه‌ شرایط‌ زیر تحقق‌ یافته‌ باشد:
الف ‌. واحد تجاری‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ عمده‌ مالكیت‌ كالای‌ مورد معامله‌ را به‌ خریدار منتقل‌ كرده‌ باشد،
ب‌‌ . واحد تجاری‌ هیچ‌ دخالت‌ مدیریتی‌ مستمر درحدی‌ كه‌ معمولاً  با مالكیت‌ همراه‌ است‌ یا كنترل‌ مؤثری‌ نسبت‌ به‌ كالای‌ فروش‌ رفته‌ اعمال‌ نكند،
ج‌ . مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ را بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتكاپذیر اندازه‌گیری‌ كرد،
د‌ . جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با معامله‌ فروش‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد، و
ﻫ‌ . مخارجی‌ را كه‌ درارتباط‌ با كالای‌ فروش‌ رفته‌ تحمل‌ شده‌ یا خواهد شد بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتكاپذیر اندازه‌گیری‌ كرد.

16 . برای‌ اینكه‌ زمان‌ انتقال‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ مالكیت‌ به‌ خریدار را بتوان‌ تعیین‌ كرد، لازم‌ است‌ شرایط‌ معامله‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد. در اغلب‌ حالات‌، انتقال‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ مالكیت‌ با انتقال‌ مالكیت‌ قانونی‌ به‌ خریدار یا تصرف‌ مورد معامله‌ توسط‌ خریدار همراه‌ است‌. این‌ موضوع‌ در مورد اغلب‌ خرده‌ فروشیها صدق‌ می‌كند. مواردی‌ نیز وجود دارد كه‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ مالكیت‌ در زمانی‌ متفاوت‌ از زمان‌ انتقال‌ مالكیت‌ قانونی‌ یا تصرف‌ توسط‌ خریدار انتقال‌ می‌یابد.
17 . اگر واحد تجاری‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از مخاطرات‌ و مزایای‌ مالكیت‌ را حفظ‌ كند، معامله‌ مربوط‌، فروش‌ تلقی‌ نمی‌گردد و لذا درآمدی‌ از بابت‌ آن‌ شناسایی‌ نمی‌شود. این‌ امر ممكن‌ است‌ در حالات‌ مختلفی‌ اتفاق‌ بیفتد. نمونه‌هایی‌ از مواردی‌ كه‌ واحد تجاری‌ ممكن‌ است‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ عمده‌ مالكیت‌ را حفظ‌ كند به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف ‌. زمانی‌ كه‌ واحد تجاری‌ تعهداتی‌ را درارتباط‌ با عملكرد غیر مطلوب‌ مورد معامله‌ كه‌ توسط‌ مفاد ضمانت‌نامه‌ كالای‌ فروش‌ رفته‌ پوشش‌ نیافته‌ باشد، به‌ عهده‌ بگیرد،
ب‌ ‌. زمانی‌ كه‌ دریافت‌ درآمد عملیاتی‌ مربوط‌ به‌ یك‌ فروش‌ خاص‌، مشروط‌ به‌ تحصیل‌ درآمد توسط‌ خریدار از محل‌ فروش‌ كالای‌ مورد معامله‌ باشد،
ج‌ ‌. زمانی‌ كه‌ ارسال‌ كالای‌ مورد معامله‌ متضمن‌ خدمات‌ نصب‌ باشد، لیكن‌ خدمات‌ نصب‌ كه‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از مبلغ‌ قرارداد را تشكیل‌ می‌دهد، توسط‌ واحد تجاری‌ به‌‌طور كامل‌ انجام‌ نشده‌ باشد، و
د ‌. زمانی‌ كه‌ خریدار حق‌ فسخ‌ معامله‌ را براساس‌ مفاد قرارداد داشته‌ باشد و واحد تجاری‌ در مورد احتمال‌ برگشت‌ كالای‌ فروش‌ رفته‌ مطمئن‌ نباشد.


********************

بیمه اتکایی :  بیمه‌‌ای است كه به موجب آن یك طرف (بیمه‌گر اتکایی)  در ازاى دریافت حق بیمه، جبران تمام یا بخشى از خسارت وارده به طرف دیگر (بیمه‌گر واگذارنده) را بابت بیمه‌نامه یا بیمه‌نامه‌های صادره و یا قبولى توسط وى، تعهد می‌کند.
بیمه اتكایى نسبى :  نوعى بیمه اتکایی است كه به موجب آن بیمه‌گر اتکایی در قبال دریافت نسبتى از حق بیمه قرارداد بیمه اولیه، تعهد می‌کند به‏همان نسبت خسارت وارده به بیمه‌گر واگذارنده را جبران كند.
بیمه‌اتكایى غیرنسبى :   نوعى بیمه‌اتكایى است كه در آن بیمه‌گر  اتکایی در قبال دریافت حق بیمه، تعهد می‌کند تمام یا بخشى از خسارت مازاد بر سقف از پیش تعیین شده را جبران كند.
خسارت :  عبارت است از مبلغ قابل پرداخت در اثر وقوع حوادث تحت پوشش قرارداد بیمه.
شناخت درآمد حق بیمه‏
4   . درآمد حق بیمه باید از تاریخ شروع پوشش بیمه‌‌ای و به‌محض اینكه حق‌ بیمه به‌گونه‌اى اتكاپذیر قابل اندازه‌گیرى باشد، شناسایى شود.
5  . بیمه‌گر درآمد حق بیمه را در ازاى پذیرش خطر كسب می‌کند، لذا درآمد حق بیمه از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای، و نه تاریخ صدور، در رابطه با هریك از بیمه نامه‌ها شناسایى می‌شود. با این وجود، بنابه ملاحظات عملى، بیمه‌گران معمولاً  براى شناسایى درآمد، از مبناهایی استفاده می‌کنند كه براساس آن، تاریخ مزبور به‌طور تقریبی تعیین می‌شود. براى مثال بیمه‌گر مستقیم ممكن است فرض كند براى تمام بیمه‌نامه‌های صادر شده در یك ماه، خطر از اواسط ماه پذیرفته شده است. استفاده از این مفروضات در صورتى قابل پذیرش است كه نتیجه حاصل از بكارگیرى آن با شناسایى درآمد از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای هر بیمه‌نامه در دوره مالی مربوط، تفاوت با اهمیتى نداشته باشد.
6  . چنانچه بیمه‌گر براساس قوانین و مقررات مبالغى را از جانب سازمانهاى دولتى یا سایر اشخاص ثالث از بیمه‌گذار دریافت كند و بدون دخل و تصرف آن را به حساب ذینفع واریز كند، این مبالغ درآمد بیمه‌گر تلقى نمی‌شود.
7   . درآمد حق بیمه باید به‌ طور یكنواخت در طول دوره بیمه‌نامه (براى بیمه‌های مستقیم) یا در طول دوره پذیرش غرامت (براى بیمه‌های اتكایى)  شناسایى شود مگر اینكه الگوى وقوع خطر در طول دوره بیمه‌نامه یكنواخت نباشد كه در این‌صورت درآمد حق بیمه متناسب با الگوى وقوع خطر برآوردی، شناسایى می‌شود.
8  . در بیمه‌های عمومى، مبلغ حق بیمه در ازاى پوشش خطر براى یك دوره زمانى معین دریافت می‌شود. این دوره زمانى معمولاً  با دوره مالى تحت پوشش صورتهاى مالى متفاوت است و درنتیجه حق بیمه مربوط به بیمه‌نامه‌های صادر شده در هر دوره با درآمد حق بیمه برابر نیست. بخشى از حق بیمه که مرتبط با پوشش خطر بعد از پایان دوره مالی می‌باشد طبق بند 15 زیر حق بیمه عاید نشده محسوب می‌شود.
9  . در رابطه با بسیارى از بیمه‌های عمومى، درآمد حق بیمه معمولاً  متناسب با گذشت زمان شناسایى می‌شود. این روش در مواردى مناسب است كه خطر وقوع حوادثى كه منجر به خسارت می‌شود در طول دوره بیمه‌نامه تقریباً یكنواخت باشد.
10 . در بعضى رشته‌ها همانند بیمه مهندسى، الگوى وقوع خطر در طول دوره بیمه‌نامه یكنواخت نیست. درمورد بیمه‌های مهندسى (نظیر سدسازى) در اوایل انجام پروژه‌ها خطرات كمتر است و معمولاً در مراحل پایانى پروژه احتمال وقوع خطر و تحمل خسارت افزایش مى‌یابد. درآمد حق بیمه این نوع بیمه‌ها متناسب با الگوى وقوع خطر برآوردی شناسایى می‌شود.
11  . در مواردى كه طبق بیمه نامه ، مبلغ حق بیمه در آینده مشمول تعدیل می‌باشد، حق بیمه تعدیل شده باید در موارد ممکن به عنوان مبناى شناسایى درآمد حق بیمه مورد استفاده قرار گیرد. اگر نتوان مبلغ تعدیل را به‌گونه‌ای اتكاپذیر براورد كرد، مبلغ اولیه حق بیمه كه باتوجه به سایر اطلاعات مربوط  تعدیل می‌شود باید به عنوان مبنای شناسایی درآمد حق بیمه استفاده شود.
12 . در بعضى از انواع بیمه‌ها، حق بیمه باتوجه به نتایج رویدادها و اطلاعاتى كه تنها در طول دوره بیمه یا پس از آن مشخص مىشود، تعدیل مىگردد. براى مثال، بیمه باربرى دریایی و بیمه آتش‌سوزى انبارها از انواع بیمه‌هاى قابل تعدیل است كه در ابتداى دوره بیمه، مبلغ اولیه حق بیمه توسط بیمه‌گذار به بیمه‌گر پرداخت و سپس براساس اعلامیه حمل یا اعلام موجودى، تعدیل می‌شود. 


*******************

مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك 
تعریف استهلاك 
استهلاك را به كاهش فایده یك قلم یا یك نوع دارایی ثابت بر اثر عواملی چون مرور زمان، فرسای ناشی از كار  و نابابی تعریف كرده اند. 
قانون تجارت، پایین آمدن ارزش دارایی ثابت را كه در نتیجه استعمال، تغییرات فنی و یا علل دیگر حادث شود موجب استهلاك دانسته است، و در قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از دارایی ثابت كه بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها تقلیل می یابد قابل استهلاك تشخیص شده است. ولی مفهوم و تعریف استهلاك در حسابداری دقیق تر و مشخص تر است. در عرف حسابداری، سرشكن كردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم بر دوره های استفاده از آن استهلاك می نامند. بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارایی، ثابت می ماند، بطوری كه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلامهای استهلاك دوره های استفاده از آن برابر می شود بابهای اولیه منهای ارزشی كه برای دارایی اسقاط در نظر گرفته شده است. 


در تعریف، دو شرط معقول و منظم بودن روش استهلاك كافی تشخیص داده شده است. مراد از معقول آن است كه روش استهلاك با فواید حاصل از دارایی در مدت بهره برداری از آن رابطه داشته باشد و شرط دوم حكایت از این می كند كه روش مورد استفاده از نظم و ترتیبی منطقی برخوردار باشد. 
بنابر توضیح بالا، حسابداری استهلاك به روشی اطلاق می شود كه بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت، منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی كه عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشكن شود. به این تعبیر، منظور از هدف استهلاك، سرشكن كردن و تخصیص بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی. 
ماهیت استهلاك 
بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات یعنی اقلام مختلف دارایی را می توان در حكم پیش پرداختی بلند مدت تلقی كرد كه بابت استفاده ای كه در آینده از آنها خارج خواهد شد قبلاً تادیه و مانند سایر پیش پرداختها ابتدا به عنوان دارایی قلمداد می شود و به تدریج كه از عمر مفید یا عمر اقتصادی مال كاسته می گردد استهلاك آن منظمناً به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات