پایان نامه لیسانس با موضوع بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان

 تعداد صفحات 71
 فهرست دارد
 جدول دارد
 نمودار -
 ضمائم پرسشنامه 
 منابع دارد

برای خرید کلیک کنید
**
چكیده پژوهش
پژوهش حاضر مطالعه ای است توصیفی– مقطعی و به منظور بررسی میزان رعایت استانداردهای مدارك پزشكی و بیمارستان های آموزشی شهر كرمان در نیمه دوم سال 1386 انجام گرفته است . جامعه آماری مورد بررسی بخش های مدراك پزشكی بیمارستان های افضلی پور ، شفا ، شهید بهشتی ، باهنر می باشد . هدف كلی از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی ، بیمارستان های آموزش شهر كرمان بوده است كه به منظور دستیابی به 14 هدف جزئی است و همچنین 15 سؤال در مورد موضوع پژوهش مطرح گردید . 
ابراز گردآوری 16 چك لیست مربوط به استانداردهای بخش مدارك پزشكی بوده است . كه این استانداردها با استانداردهای انجمن مدارك پزشكی آمریكا منطبق است . پژوهشگر برای جمع آوری     داده ها با مراجعه به بخش های مدارك پزشكی با استفاده از روش مصاحبه اقدام به این امر              نموده است . نتایج حاصل از این پژوهش ، میزان رعایت استانداردها در هر یك از شاخص های یاد شده را به شرح زیر بیان می نماید . 
در حالت كلی 
1- میزان رعایت استانداردها از نظر قوانین و مقررات به طور میانگین در 4 بیمارستان یاد شده 44%    می باشد . 
2- میزان رعایت استانداردها از نظر فضای فیزیكی و تجهیزات 42 % می باشد . 
3- میزان رعایت استانداردها از نظر فرم های مدارك پزشكی 80 % می باشد . 
4- میزان رعایت استانداردها از نظر محتوای پرونده پزشكی 58 % می باشد .
5- میزان رعایت استانداردها از نظر آموزش پزشكان 44 % می باشد .
6- میزان رعایت استانداردها از نظر كد گذاری پرونده ها 82 % می باشد .
7- میزان رعایت استانداردها از نظر نگهداری و بازیابی اطلاعات پزشكی 60 % می باشد .
8- میزان رعایت استانداردها از نظر محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكی 40% می باشد .
9- میزان رعایت استانداردها از نظر سیستم های تعیین كیفیت 62 % می باشد .
10- میزان رعایت استانداردها در واحد پذیرش 42 % می باشد .
11- میزان رعایت استانداردها در واحد بایگانی 72% می باشد .
12- میزان رعایت استانداردها در واحد آمار 98 % می باشد .
13- میزان رعایت استانداردها در واحد كدگذاری 94 % می باشد .
14 - میزان رعایت استانداردها در كمیته مدارك پزشكی 88 % می باشد . 
15 - میزان رعایت استانداردها از نظر آمار و اطلاعات مراقبت بهداشتی 60 % می باشد .
16 - میزان رعایت استانداردها از نظر عملكرد مدیریت 75 % می باشد .
نتایج بالا نشان دهنده ی این مطلب است كه بیشترین میزان رعایت استاندارد مربوط به واحد آمار و كمترین مربوط به محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكی است . در حالت كلی میزان رعایت استانداردها در 16 شاخص یاد شده ، بیمارستان شهید بهشتی با 71 % در رتبه ی اول و بیمارستان شفا با 70 % در رتبه دوم و بیمارستان افضلی پور با 61 % در رتبه سوم و بیمارستان باهنر با 58% در رتبه ی چهارم می باشد 


فهرست مطالب 
1-1 مقدمه 
2-1 بیان مسئله 
3-1 اهمیت پژوهش 
4-1 اهداف پژوهش 
5-1 سؤالات پژوهش 
6-1 روش پژوهش 
7-1 محدودیت های پژوهش 
8-1 تعاریف واژه ها 
مروری بر متون و مطالعات انجام شده 
1-2 پیشینه تحقیق 
2-2 مطالعات انجام شده در ایران 
3-2 مطالعات انجام شده در جهان 
1-3 - نوع پژوهش
2- 3 – جامعه پژوهش روش نمونه گیری و حجم نمونه 
3 –3 – متغیرها 
4- 3 – روش و ابزار گردآوری داده ها 
5-3 – روش تحلیل داده ها 
6- 3 – امكانات پژوهش 
7- 3 – ملاحظات اخلاقی 
1-5 نتایج پژوهش
2-5 پیشنهادات پژوهشگر
3-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتیشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic