منوی اصلی
صدها چیز برای فروش
بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 تعداد صفحات 71
 فهرستدارد
 جدول دارد
 نمودار دارد
 ضمائم پرسشنامه 
 منابع دارد

برای خرید کلیک کنید
**
چكیده: 
پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع كارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است.
جامعه این پژوهش كه نمونه ما از آن انتخاب شده كل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل 160 نفر می باشد كه 80 نفر مجرد و 80 نفر متأهل می باشد كه به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد كه آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟ 
ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد كه مشتمل بر 48 سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی كه شامل آزمون خی 2 می¬باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد: 
«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است» چكیده 2
فصل اول: طرح تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4- اهداف پژوهش 9
1-5- سؤالهای پژوهش 9
1-6- تعاریف نظری 10
1-7- تعاریف عملیاتی 11
فصل دوم: پیشینة تحقیق
2-1- پیشینة تحقیق
2-2 پیشینة نظری 12
تاریخچه روانشناسی بلوغ 13
مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی 13
عوامل مؤثر در بلوغ 14
بلوغ از دیدگاه روانشناسان 14
عاطفه چیست 17
جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی 18
مراحل تشكیل هویت در جوانان دانشگاهی 19
الگوی تحور روانی- اجتماعی 19
تكالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان 21
رشد و تكامل هیجانی- عاطفی 22
 رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان 23
نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها 24
رشد و تكامل اجتماعی 25
ترك خانه پدری 26
تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه 26
تعادل عاطفی روانی نوجوان 27
خودمحوری نوجوانان 28
خود پنداره و انواع خود 29
الگوی اریك اریكسون درباره هویت 31
آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد 32
عوامل حفاظتی انعطاف پذیری 33
انواع هویت 34
بحرانهای دوره نوجوانی 38
2-3- پیشینه عملی 39

فصل سوم: اجرای تحقیق
3-1- جامعه آماری 42
3-2- نمونه آماری و روش نمونه گیری 42
3-3- ابزار گردآوری داده ها 43
3-4- روش گرد آوری داده ها 45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1- تجزیه و تحلیل یافته ها 46
4-1-1- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش 47
4-1-2- اطلاعات مربوط به سؤالهای 2 تا 5 پژوهش 47
4-2- داده های جانبی                                                                 48
نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده    50
نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده    51 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری    52
5-2- محدودیت ها    55  
5-3 پیشنهادات    55
پیوست
منابع و مآخذ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic