منوی اصلی
صدها چیز برای فروش

سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و عوامل موثر بر آن 

 تعداد صفحات 140
 فهرستدارد
 جدول دارد
 نمودار دارد
 ضمائم پرسشنامه 
 منابع دارد

برای خرید کلیک کنید
**
مقدمه:
دانشگاه به عنوان یك نهاد اجتماعی- فرهنگی یكی از ارزشمند‌ترین منابعی است كه جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین كننده‌ای كه در تولید دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان یكی از شاخص های تعیین میزان توسعه كشورها مد نظر قرار گرفته است.
همانطور كه می‌دانیم جوانان در مقطع پیش دانشگاهی تلاش زیادی برای ورود به دانشگاه می‌كنند و شاید بتوان گفت كه یكی از آمال و آرزوهای جوانان امروزی ورود به دانشگاه می‌باشد با ورود جوانانی كه با امید و آرزو به دانشگاه راه یافته‌اند اگر تلاش كنیم كه رضایتمندی این دانشجویان تازه وارد را بطور نسبی فراهم كنیم می‌توان انتظار داشت كه این دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تعهد داشته بیشتری نسبت به شغل ، زندگی، دیگران درآینده داشته باشند زیرا زمانیكه افراد تعهد داشته باشند دیگر رشوه خواری، ریاكاری، دروغ‌گویی برای رسیدن به اهداف خوب یا بد، فقر فرهنگی ، بی سوادی جوانان تحصیل كرده، ... وجود نخواهد داشت . بر اساس نظریه تسری Spill-over Theory رضایت از یك بخش از زندگی بروی رضایت از بخشهای دیگر زندگی مؤثر است. 

فصل اول 1
كلیات پژوهش 1
1/1 مقدمه: 2
2/1 طرح مساله: 3
3/1 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
4/1 اهداف تحقیق 7
فصل دوم 8
مبانی نظری تحقیق 8
1/2 تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی 9
2/2- پیشینه تحقیق 11
ا1/ 2/2 -بیشینه پژوهش های داخلی 12
2/ 2/2- نقد و بررسی پیشینه های داخلی 27
3/2/2- پیشینیه پژوهش های خارجی: 27
4/ 2/2 نقد وبررسی پیشینه‌های خارجی 39
3/2 مبانی نظری تحقیق 40
1/ 3/2  نظریه تسری(spill over theory) 41
2/ 3/2  نظریه هدف گذاری «ادوین لاك» E.A.lock 42
3/ 3/2 نظریه مبادله 43
4/3/2 نظریه نیازها 45
4/2 چهارچوب نظری تحقیق 48
5/2 مدل تئوریكی تحقیق: 50
فصل سوم 51
روش تحقیق 51
3/1 مقدمه 52
2/3روش تحقیق: 53
1/2/3: پرسش آغازی: 54
2/2/3 مطالعات مقدماتی و اكتشافی: 54
3/2/3 طرح نظری مسئله تحقیق: 55
4/2/3 ساخت و ارائه مدل تئوریك: 57
5/2/3 تبدل نظریه ها به فرضیه ها: 57
6/2/3 تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنها: 59
7/2/3 تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها 61
8/2/3 آزمون مقدماتی 66
3/3 جامعه آماری 67
1 /3/3حجم نمونه: 67
فصل چهارم 71
یافته‌های پژوهش 71
*تحلیل جداول توزیع فراوانی 72
جدول و نمودار 1-4 : توزیع پاسخگویان برحسب جنس 73
جدول و نمودار 2-4: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی 74
جدول و نمودار 3-4: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی 75
جدول و نمودار 4-4: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل 76
جدول و نمودار 5-4: توزیع پاسخگویان برحسب شهر محل سكونت 77
جدول و نمودار 6-4: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر 78
جدول و نمودار 7-4: توزیع پاسخگویان برحسب شغل مادر 79
جدول و نمودار 8-4: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر 80
جدول و نمودار 9-4: توزیع پاسخگویان برحسب شغل پدر 81
جدول و نمودار 10-4: توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالكیت منزل 82
جدول و نمودار 11-4: توزیع پاسخگویان برحسب سن 83
جدول و نمودار 12-4: توزیع پاسخگویان برحسب معدل 84
جدول و نمودار 13-4: توزیع پاسخگویان برحسب ترم 85
جدول و نمودار 14-4: توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده 86
جدول و نمودار 15-4: توزیع پاسخگویان برحسب درآمد خانواده 87
*تحلیل جداول توزیع فراوانی و نمودار میانگین برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مربوطه 88 
جدول و نمودار 16-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص تسلط به درس 89
جدول و نمودار 17-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مسئولیت پذیری90
جدول و نمودار 18-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص ایجاد انگیزه 91
جدول و نمودار 19-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مقررات آموزشی 92
جدول و نمودار 20-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از تحصیل
93
جدول و نمودار 21-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص امیداوری به آینده شغلی 95
جدول و نمودار 22-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص احترام به دانشجو 96
جدول و نمودار 23-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص عدالت در سطح دانشگاه 97
جدول و نمودار 24-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رسیدن به هدف 98
جدول و نمودار 25-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از زندگی 99
*تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای مستقل مربوطه 100
جدول  26-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی 101
جدول  27-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و احترام به دانشجو 102
جدول  28-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و عدالت در سطح دانشگاه 103
جدول  29-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رسیدن به هدف 104
جدول  30-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رضایت از زندگی 105
*تحلیل رابطه متغیر وابسته « رضایت از تحصیل » با متغیرهای زمینه‌ای دو مقوله‌ای 106
جدول 31-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و جنس 107
جدول 32-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و مقطع تحصیلی 108
جدول 33-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت شغلی 109
جدول 34-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شهر محل سكونت 110
تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای زمینه‌ای چند مقوله‌ای 111
جدول 35-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رشته تحصیلی 112
جدول 36-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت تاهل 114
جدول 37-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات مادر 115
جدول 38-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل مادر 116
جدول 39-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات پدر 117
جدول 40-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل پدر118
جدول 41-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و نوع مالكیت منزل 119
فصل پنجم 120
خلاصه و نتیجه گیری 120
منابع و ماخذ 128
پرسشنامه 130
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات