منوی اصلی
صدها چیز برای فروش
بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش 

 تعداد صفحات55  ص 
 فهرستدارد 
 منابعدارد  

برای خرید کلیک کنید
**
نمونه ای از این تحقیق 
تعریف سازمان: 
سازمان عبارت از یك رشته منظم و عقلایی است كه بین افرادی كه وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند، و كثرت تعداد آنان به قدری است كه نمی توانند با هم در تماس نزدیك باشند، به منظور تامین هدف های مشترك خاص برقرار می گردد .
سازمان عبارت است از مراحل تشخیص و گروه بندی فعالیت ها، تعیین و تفویض اختیار و مسئولیت ها و برقراری ارتباط بین افراد به منظور حسن انجام كار، به طوری كه هدف یا هدف های مورد نظر در حد مطلوب تحقق یابند .
«تعریف سازمان از نظر بارنارد»: یك سیستم فعالیتها یا نیروهای خودآگاه و هماهنگ شخصی یا یك سیستم فعالیت های وابسته به هم می باشد .
 تعریف سازمان رسمی: سازمانی كه دارای استمرار بوده و وظیفه یا وظایف معین را در محدودة قوانین و مقررات اجرا می كند. استمرار و تداوم در سازمان با استفاده از نگهداری سوابق اقدامات، تصمیمات و مقررات به صورت كتبی تامین می شود هر سازمان رسمی طبعا شكل و تركیب معینی دارد كه به وسیله آن روابط مشاغل بر پایه سلسله مراتب اداری نشان داده می شودشبكة روابط نامبرده تركیب سازمان رسمی را تشكیل می دهد كه معمولاً به شكل هرم یا مثلثی مجسم می گردد و در معنای محدود از جمع رده های سازمانی به ترتیب سلسله مراتب اداری تشكیل می شود. 
تعریف سازمان غیر رسمی: به گفتة سایمون، اسیتبرگ و تامپسون سازمان غیر رسمی عبارت است از الگوهای رفتارهای واقعی – یعنی شیوه ای كه اعضای سازمان واقعات رفتار می كنند كه با طرح رسمی سازمان مطابقت ندارند . 
تركیب سازمانی: 
سازمان به مثابه یك سیستم یا نظام از اجزای مهمی تشكیل شده كه هر یك از این اجزا از ساختار و یا كاركرد ویژه ای برخوردار است و به وسیله نظریه های سیستمی می توان اجزای ان را تغییر داد. به همین دلیل اساسی ترین بنیان در سازمان، افراد آن سازمان است كه هر یك از آنها، از احساسات، تمایلات، شخصیت، انگیزه ها، صفات و وی ژگی های متفاوتی برخوردارند و در حقیقت روح سازمان را تشكیل می دهند. نگرش به تقسیم بندی سازمان از این بعد، آن را به سازمان رسمی و غیر رسمی تبدیل می كند.
سازمان رسمی از ویژگی های ساختار رسمی، سلسله مراتب، تقسیم اختیارات، كانال های ارتباطی، روابط رسمی، هدف ها، خط مشی ها، روش ها و سایر عوامل مدیریتی برخوردارند كه به عملیات سازمان كمك می كنند.
سازمان های غیر رسمی از شبكة رفتاری و ارتباطی بین افراد، كه رد نتیجه تعامل و همبستگی میان آن ها در گروه های انسانی شكل گرفته اند، به وجود می آیند. بنابراین ماهیت هر سازمان تحت تاثیر تركیب این دو سازمان (رسمی و غیر رسمی) قرار می گیرد كه نقش افراد در آن تعیین كننده است، زیرا هر یك از آنان تحت تاثیر تصورات و انتظارات خود به دنبال موقعیت مناسب و ایفای نقش در ساختار سازمان قرار خواهند گرفت. 
 
فهرست مطالب :
عنوان :                                                                          صفحه :
فصل اول :
تعریف سازمان 1
انواع سازمان 1
ترکیب سازمانی 2
نظریه های سازمانی 3
نظریه سازمان رسمی 3
ویژگیهای بوروکراسی 4
نوع شناسی اقتدار 5
نظریه تیلور 6
نظریه هانری فایول 7
اهداف سازمان ها 8
اهمیت مطالعه سازمان 10
فصل دوم :
ساخت و نظام آموزش و پرورش 11
تالکوت پارسونز 15
عناصر اولیه نظام پارسونزی 16
نظام ها و محیط ها 19
چه نوع نظام هایی وجود دارد 26
روابط سیبرنتیک میان چهار جزء نظام کل 31
تکامل اجتماعی 35
تحقیق در انواع اجتماعات و جوامع 40
نظریه کنش پارسونز 41
واحد کنشی 42
اشکالات نظریه کنش پارسونز 44
کارهای اخید در زمینه نظریه کنش 46
مسائل کارکردی سازمان ها 47
محدودیت های نظریه سیستمی پارسونز 52
کتابنامه 55


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic