منوی اصلی
صدها چیز برای فروش
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

 تعداد صفحات120 ص 
 فهرستدارد 
 منابعدارد  

برای خرید کلیک کنید
**
نمونه ای از این تحقیق 
چکیده
این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند . 
این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه نیشابور (15336 نفر) می باشند . حجم نمونه 375 نفر شد که 190 نفر دانش آموز پسر و 185 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با   استفاده از t-test و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .
 نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل (میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ، دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد .  و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت . ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت . بدین معنا که : دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند  . 
کلید واژه ها : جنس ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران ، رضایت از خود ، هویت اجتماعی ، هویت دینی ، هویت خانوادگی ، هویت ملی 
1ـ1 مقدمه 
آنچه موجب شد تا پژوهش فعلی با این عنوان در خصوص دانش آموزان متوسطه انجام شود، به دلیل اشتغال به تدریس (نگارنده) در مقطع متوسطه شهرستان نیشابور است که مدام شاهد نگرانی های همكاران فرهنگی و همچنین مراجعات مكرر اولیا و اظهار نگرانی از وضعیت تحصیلی و اخلاقی فرزندانشان ، بودم و با توجه با اینكه همگی دبیران و اولیا به اتفاق معتقد بودند  كه نسل فعلی با نسلهای قبلی بسیار متفاوت می باشد و یك شكاف نسلی عمیق احساس می كردند  و از طرفی مشاهده برخی از رفتارها و حركات و گرایشات در كلاس های درس ، مرا بر آن داشت تا در زمینه هویت اجتماعی آنان و مسائل تأثیر گذار بر آن به صورت جدی به مطالعه بپردازم و بدین صورت  زمینه تحقیق حاضر  فراهم شد.
در این فصل مسأله تحقیق مطرح و اهمیت و ضرورت آن بیان می شود و سپس اهداف تحقیق، محدوده زمانی و مكانی و پیشینه تحقیق عنوان می شود، و در نهایت به موانع و تنگناهای تحقیق پرداخته می شود.
1ـ2 عنوان تحقیق: 
بررسی عوامل موثر بر شكل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور در سال تحصیلی
86 ـ 85
1ـ3 بیان مسأله 
در طی مطالعات مقدماتی و مصاحبه های اكتشافی با مسئولین آموزش و پرورش، اولیا ، مربیان، دبیران و دانش آموزان، نتایج بدست آمده نشان داد که ، برخی از دانش آموزان ارتباط چندانی با خانواده هایشان نداشتند ، نسبت به انجام فرایض دینی توجه جدی از خودشان نشان نمی دادند و برخی به آئین مسیحیت گرایش داشتند ، به آداب و رسوم ملی اهمیت نمی دادند و حتی زندگی در كشورهای دیگر را ترجیح می دادند  كه اینها خود نشان از ضعف هویت خانوادگی، دینی و ملی آنان بود . انجام برخی از حركات و نوع آرایشها در هر دو جنس مسئله هویت جنسی آنان را هم خدشه دار نموده است. عدم رضایت از خود، خانواده‌، كشور، دین و ... باعث سست شدن هویت اجتماعی برخی از دانش آموزان شده است که نتایج این ضعف هویتی عبارتند از: بی انگیزگی نسبت به مسائل آموزشی، گستردگی ناهنجاری های اخلاقی، بی نظمی و بی انضباطی، نگرانی ، نا امیدی و.... حال برای محقق این سئوالات و یافتن جوابی برای اینها مطرح است :
1ـ چه عواملی بر شكل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان مؤثر است؟
2ـ آیا میزان رضایت از خود بر هویت اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد؟
3ـ آیا پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی والدین  بر هویت اجتماعی دانش آموزان مؤثر است؟
4ـ آیا جنس دانش آموزان با هویت اجتماعی آنان رابطه دارد؟
5ـ آیا میزان درونی شدن ارزشها در دانش آموزان با هویت اجتماعی آنان  مرتبط است؟
6ـ آیا هماهنگی ارزش های گروهی بر هویت اجتماعی دانش آموزان تأثیر می گذارد؟
7ـ آیا مورد تأیید دیگران بودن با هویت اجتماعی دانش آموزان  ارتباطی دارد؟
1ـ4 اهمیت و ضرورت تحقیق 
از آن جا كه بحران هویت از سالهای نوجوانی آغاز می شود و بخش عظیمی از دانش آموزان دبیرستانی، در این سنین قرار گرفته اند و با توجه به نگرانی هایی كه در زمینه علایق و گرایشات و رفتار های دانش آموزان مشاهده می شود و از آن جا كه بخش مهمی از وجود دانش آموزان را هویت آنان تشكیل می دهد و زندگی فردی و اجتماعی آنها نیز متأثر از این مسئله است ، آنان در جستجوی هویت می باشند و موقعیت مبهم دانش آموزان دبیرستانی،در فرهنگ و جامعه معاصر، این نتیجه را برای آنها در بر دارد كه فرصتی را به منظور آزمودن شیوه های مختلف زندگی به آنها می دهد، تا آنها تصمیم بگیرند كه چه الگو های رفتاری، ارزشی و نگرشی بهتر می تواند نیاز های آنها را تأمین نماید. در برخورد با دانش آموزان در كلاس های درسی یا مشاوره های فردی با دانش آموزان ، دریافتم که گرایش به آئین مسیحیت و زندگی در كشورهای دیگر را صرفاً به خاطر احساس آزادی بیشتر برای رفع نیاز هایشان ابراز می كنند. همچنین مصرف مشروبات الكلی، قلیان و سیگار، ارتباطات جنسی و ... را صرفاً در راستای رفع نیاز هایشان ارزیابی می کردند و این مسئله هویت دینی، ملی و خانوادگی آنان را خدشه دار نموده است و بخش عظیمی از جمعیت انسانی كه باید در جهت آبادانی و حفظ آرمانها و ارزشهای كشور، آموزشهای لازم را ببینند  و در آینده به خدمت گرفته شوند، به نحو احسن و شایسته مورد استفاده قرار نمی گیرند.

فهرست مطالب
عنوان       صفحه 
چکیده ..............................................................................................................................................
فصل اول : طرح تحقیق
1-1 مقدمه ...................................................................................................................................... 3
2-1 موضوع تحقیق ........................................................................................................................ 3
3-1 بیان مساله.................................................................................................................................
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................................................ 4
5-1 اهداف تحقیق .......................................................................................................................... 5
6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق.................................................................................................. 5
7-1پیشینه تحقیق............................................................................................................................. 5
1-7-1 تحقیقات داخلی .................................................................................................................. 5
2-7-1تحقیقات خارجی ................................................................................................................. 8
3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات .................................................................................................... 10
8-1 تعاریف مربوط به هویت........................................................................................................... 11
9-1 موانع و تنگناهای تحقیق .......................................................................................................... 14
فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری ............................................................................................... 16
1-2 مقدمه ...................................................................................................................................... 17
2-2 مباحث نظری .......................................................................................................................... 17
1-2-2 دورکیم ................................................................................................................................ 17
2-2-2 پارسونز ................................................................................................................................. 18
3-2-2 ماکس وبر ............................................................................................................................. 20
4-2-2 کنش متقابل نمادی................................................................................................................ 22
5-2-2 کولی ..................................................................................................................................... 23
6-2-2 مید ........................................................................................................................................ 24
7-2-2 گافمن.................................................................................................................................... 26
8-2-2 نظریه هویت (بورک) ............................................................................................................. 27

عنوان       صفحه 
3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق ...................................................................................... 30
4-2 پرسشهای تحقیق .................................................................................................................... 31
5-2 فرضیات تحقیق ...................................................................................................................... 31
6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق.................................................................................................... 32
فصل سوم : روش تحقیق .............................................................................................................. 34
1-3 مقدمه .................................................................................................................................... 35
2-3 نوع تحقیق.............................................................................................................................. 35
3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق................................................................................... 35
1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق .......................................................................................... 35
2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق............................................................................................ 38
4-3 متغیرهای مستقل و وابسته ....................................................................................................... 42
5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق ............................................................................................. 43
1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل .......................................................................................... 43
2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته .......................................................................................... 45
6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ) .................................................................................. 46
7-3 اعتبار تحقیق ............................................................................................................................. 47
8-3 جامعه آماری................................................................................................................................ 47
9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری....................................................................................... 48
1-9-3 تعیین حجم نمونه .................................................................................................................. 48
2-9-3 شیوه نمونه گیری ................................................................................................................... 49
10-3 واحد تحلیل.............................................................................................................................. 50 
11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات .............................................................. 50
12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................................................... 50
فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق...................................................................................... 51
1-4 مقدمه........................................................................................................................................ 52
2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق ..................................................................................................... 52
1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس ..................................................................... 52
عنوان       صفحه 
2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ........................................................ 53
3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی....................................................... 53
4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر...................................................... 54
5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر...................................................... 54
6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده............................................. 55
7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان ......................................................................... 57
8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران .................................................................................................... 58
9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها ....................................................................................... 59
10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ........................................................................ 60
11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان ......................................................... 61
12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان ............................................................................ 62
13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان ..................................................................... 63
14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان ............................................................................... 64
15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان ....................................................................... 65
فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق................................................................................ 66
1-5 مقدمه........................................................................................................................................ 67
2-5 آزمون فرضیات......................................................................................................................... 67
1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان ..................... 67
1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان ........................ 68
2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان.................. 68
3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان ......................... 69
2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی».... 69
1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی» ............. 70
2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی» ..... 70
3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» ............... 71
3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی» ........................ 71
1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی» ............................. 71
عنوان        صفحه 
2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»...................... 72
3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»................................ 72
4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»................................. 73
1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی» ................................... 73
2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ..................................... 74
3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» .................................... 74
5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی» .................. 74
1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی» ....................... 75
2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی» ................ 75
3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی» ......................... 76
6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»........ 76
1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»............. 77
2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»..... 77
3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»............. 78
3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) .................................................................................. 78
1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی ........................................................................................... 78
2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی ....................................................................................... 80
3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی............................................................................................... 82
4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی..................................................................................... 84
4-5  تحلیل مسیر............................................................................................................................... 86
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها .............................................................................................. 92
1-6 خلاصه تحقیق ............................................................................................................................ 93
2-6 جمع بندی و نتیجه گیری .......................................................................................................... 94
3-6 پیشنهادها..................................................................................................................................... 99
فهرست منابع و ماخذ ........................................................................................................................ 102
پیوست 

                                             فهرست جداول
عنوان                                                                                                                   صفحه 
جدول1-3    میزان آلفای كرانباخ ........................................................................................................ 47
جدول 2-3   میزان دانش آموزان در حال تحصیل در مقطع متوسطه نیشابوربه تفكیك جنس ،
رشته و پایه تحصیلی............................................................................................................................ 48
جدول 3-3  توزیع حجم نمونه به تفكیك پایه تحصیلی و جنس......................................................... 49
جدول 4-3  توزیع حجم نمونه به تفكیك جنس ، پایه و رشته تحصیلی............................................ 50   
جدول 1-4  توزیع دانش آموزان بر حسب جنس ............................................................................. 52
جدول 2-4  توزیع دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی ................................................................... 53
جدول 3-4  توزیع دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی.................................................................. 53 
جدول 4-4  توزیع دانش آموزان بر حسب تحصیلات پدر................................................................. 54
جدول 5-4  توزیع دانش آموزان بر حسب تحصیلات مادر................................................................ 55 
جدول 6-4  توزیع دانش آموزان بر حسب درآمد ماهیانه خانواده...................................................... 56 
جدول 7-4  توزیع دانش آموزان بر حسب میزان رضایت از خود....................................................... 57 
جدول 8-4  توزیع دانش آموزان بر حسب مورد تایید دیگران بودن.................................................. 58 
جدول 9-4  توزیع دانش آموزان بر حسب درونی كردن ارزشها ...................................................... 59
جدول10-4 توزیع دانش آموزان بر حسب هماهنگی ارزشهای گروهی............................................ 60
جدول11-4 توزیع دانش آموزان بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی.................................................. 61
جدول12-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت دینی............................................................ 62
جدول13-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت خانوادگی.................................................... 63
جدول 14-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت ملی............................................................ 64
جدول15-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میز ان هویت اجتماعی..................................................... 65
جدول 1-5   آزمون تفاوت میانگین هویت اجتماعی بر حسب جنس.................................................. 67
جدول 2-5   آزمون تفاوت میانگین هویت دینی بر حسب جنس ..................................................... 68
جدول 3-5   آزمون تفاوت میانگین هویت خانوادگی بر حسب جنس............................................... 68
جدول 4-5   آزمون تفاوت میانگین هویت ملی بر حسب جنس........................................................ 69
جدول 5-5   همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت اجتماعی................................................. 69
جدول 6-5   همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت دینی...................................................... 70 
عنوان                                                                                                                   صفحه 
جدول 7-5   همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت خانوادگی.............................................. 70
جدول 8-5   همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت ملی......................................................... 71
جدول 9-5  همبستگی رضایت فرد از خود با هویت اجتماعی............................................................ 71
جدول 10-5   همبستگی رضایت فرد از خود با هویت دینی.................................................................. 72
جدول 11-5  همبستگی رضایت فرد از خود با هویت خانوادگی........................................................... 72
جدول 12-5  همبستگی رضایت فرد از خود با هویت ملی.................................................................. 73
جدول 13-5  همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت اجتماعی................................................... 73
جدول 14-5 همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت دینی............................................................ 73
جدول 15-5  همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت خانوادگی................................................. 74 
جدول 16-5  همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت ملی.......................................................... 74
جدول 17-5  همبستگی درونی كردن ارزشها با هویت اجتماعی......................................................... 75
جدول 18-5  همبستگی درونی كردن ارزشها با هویت دینی ............................................................... 75
جدول 19-5  همبستگی درونی كردن ارزشها با هویت خانوادگی......................................................... 76 
جدول 20-5  همبستگی درونی كردن ارزشها با هویت ملی................................................................. 76
جدول 21-5  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت اجتماعی............................................. 77
جدول 22-5  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت دینی................................................... 77
جدول 23-5  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت خانوادگی........................................... 78
جدول 24-5  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت ملی...................................................... 78 
جدول 25-5   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی هویت دینی.. 79
جدول 26-5   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت دینی در مرحله سوم.................... 79
جدول 27-5   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم........................................................... 80
جدول 28-5   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی 
هویت خانوادگی ................................................................................................................................. 81
جدول 29-5   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت خانوادگی در مرحله سوم........... 81 
جدول 30-5   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم.......................................................... 82
جدول 31-5   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی هویت ملی.... 83

   عنوان                                                                                                                صفحه
جدول 32-5   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت ملی در مرحله جدول سوم.......... 83
جدول 33-5   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم.......................................................... 84
جدول 34-5   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی
 هویت اجتماعی...................................................................................................................................... 85
جدول 35-5   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت اجنماعی در مرحله چهارم........... 85
جدول 36-5   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله چهارم....................................................... 86
جدول 37-5  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت دینی....................................... 88
جدول 38-5  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت خانوادگی................................ 89
جدول 39-5  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت ملی....................................... 90
جدول 40-5  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت اجتماعی................................ 91 
                        فهرست اشكال
شكل 1-2 مدل نظام كنترل فرایند هویت ................................................................................................ 28
شكل 2-2 الگوی  نظری و تحلیلی تحقیق ............................................................................................. 33
                              فهرست نمودارها 
نمودار 1-2 رابطه چهار خرده نظام پارسونز (مدل سیبرنیتیک ) ......................................................... 20
نمودار 1-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان رضایت از خود......................................................... 57
نمودار 2-4 توزیع دانش آموزان بر حسب مورد تائید دیگران بودن...................................................... 58
 نمودار 3-4 توزیع دانش آموزان بر حسب درونی كردن ارزشها......................................................... 59
نمودار 4-4 توزیع دانش آموزان بر حسب هماهنگی ارزشهای گووهی............................................... 60
نمودار 5-4 توزیع دانش آموزان بر حسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی................................................ 61
نمودار 6-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت دینی............................................................... 62
نمودار 7-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت خانوادگی....................................................... 63
نمودار 8-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت ملی............................................................... 64
نمودار 9-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت اجتماعی......................................................... 65
نمودار1-5 تحلیل مسیر هویت............................................................................................................ 87

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic