فرهنگ و عملکرد سازمانی: شواهدی از موسسات خرد تأمین مالی در کنیا


 عنوان فارسی مقاله فرهنگ و عملکرد سازمانی: شواهدی از موسسات خرد تأمین مالی در کنیا
 عنوان انگلیسی مقاله Organizational Culture and Performance:Evidence From Microfinance Institutions in Kenya
 سال انتشار 2019 
 تعداد کلمات فارسی و انگلیسیفارسی 6864 کلمه + انگلیسی 5934 کلمه
 قیمت اصلی مقاله ترجمه شده 95000 تومان
 قیمت مقاله ترجمه شده برای سایت ما 59000 تومان (5 دلار پرفکت مانی)
 چکیده انگلیسیThe study aimed at determining the influence of organizational culture on the performance of microfinance institutions in Kenya. A descriptive cross-sectional survey design was adopted. Secondary data were collected from annual reports by the Association of Microfinance Institutions in Kenya and the Microfinance Rating Africa. Primary data were collected using structured questionnaire targeting the chief executive officer, human resource manager, and marketing manager. Data were analyzed using factor analysis and hierarchical regression. Our analysis identifies clan and hierarchy as the dominant cultural typologies in the microfinance industry. The results obtained demonstrate that organizational culture has a significant influence on non market performance. In addition, market culture is inversely associated with debt/equity ratio. We conclude that organizational culture is a major source of sustainable competitive advantage in the microfinance industry. Furthermore, we conclude that market culture promotes financial independence and sustainability in the long term.
 چکیده فارسی این مطالعه با هدف تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مؤسسات خرد تأمین مالی در کنیا، انجام شده است. یک طرح تحقیقی مقطعی توصیفی، پذیرفته شد. داده های ثانویه، از گزارش های سالانه انجمن موسسات خرد تأمین مالی در کنیا و رنکینگ خرد مالی آفریقا، جمع آوری شد. داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه ساخت یافته هدفمند مدیر اجرایی، مدیر منابع انسانی و مدیر بازاریابی، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی و رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. تجزیه و تحلیل ما، طایفه (قبیله) و سلسله مراتب را به عنوان گونه شناسی فرهنگی غالب در صنعت خرد، مشخص می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرهنگ سازمانی تأثیر معنی داری بر عملکرد بازار غیر، دارد. علاوه بر این، فرهنگ بازار به طور معکوس با نسبت بدهی/حقوق صاحبان سهام، ارتباط دارد. ما، نتیجه می گیریم که فرهنگ سازمانی منبع اصلی مزیت رقابتی پایدار در صنایع خرد است. علاوه بر این، نتیجه می گیریم که فرهنگ بازار باعث تقویت استقلال مالی و پایداری در درازمدت می شود.
 کلمات کلیدیفرهنگ سازمانی ، عملکرد، چارچوب ارزشهای رقابتی، نسبت بدهی به سهام ، وام خردبرای خرید کلیک کنید
می توان از هر کدام از روشهای زیر (سمت راست، <<تومان>> و سمت چپ به <<دلار پرفکت مانی>> استفاده کرد 

***
*

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات